Baseino darbo laikas vasaros sezono metu

Nuo 2024 m. birželio 1 d. iki liepos 14 d. (imtinai) baseinas dirbs vasaros laiku.

Pirmadienis 14.00-21.00
Antradienis 8.00-21.00
Trečiadienis 8.00-21.00
Ketvirtadienis  8.00-21.00
Penktadienis 8.00-21.00
Šeštadienis 10.00-21.00
Sekmadienis 10.00-21.00


Nuo 2024 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 31 d. baseinas nedirbs.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. baseinas dirbs įprastu laiku.

Užsakyk internetu ir dovanok!

Užsakyk internetu ir dovanok!

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RADVILIŠKIO PLAUKIMO BASEINO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio plaukimo baseino nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Radviliškio plaukimo baseino (toliau – Baseino) veiklos tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, veiklos teisinį pagrindą, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.
2. Baseino oficialus pavadinimas – Radviliškio plaukimo baseinas.
3. Baseino teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
4. Duomenys apie Baseiną kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.
5. Baseino savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 111101539), kodas 188726247, adresas – Aušros a. 10 , LT-82196, Radviliškis.
6. Baseino savininko teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Radviliškio rajono savivaldybės taryba.
7. Baseino buveinė – V. Kudirkos g. 2, LT-82170, Radviliškis.
8. Baseino paskirtis – sporto, sveikatingumo ir poilsio paskirties įstaiga.
9. Pagrindinė baseino veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas.
10. Veiklos rūšis – sportininkų rengimas pagal plėtojamą sporto šaką – plaukimą.
11. Baseino sportininkams, įgijusiems I, II, III sportininko kategoriją, nustatyta tvarka išduodami pažymėjimai.
12. Baseinas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
13. Baseino veikla yra neterminuota.

II. BASEINO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

14. Baseino veiklos sritis – sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.
15. Baseino pagrindinė veiklos rūšis – sportinė veikla, kodas 93.1.
16. Kitos veiklos rūšys:
16.1. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
16.2. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
16.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
16.4. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
16.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
16.6. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
16.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
16.8. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
16.9. kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;
16.10. Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.29.
17. Baseino tikslai:
17.1. teikti miesto ir rajono gyventojams sveikatingumo paslaugas;
17.2. vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų optimalų bendrąjį ir specialųjį fizinį rengimą, orientavimą į plaukimo sporto šaką, sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtotei įvairaus amžiaus žmonėms;
17.3. vykdyti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir (ar) formalųjį švietimą papildantį ugdymą;
17.4. dalyvauti miesto, regiono, šalies ir tarptautiniuose renginiuose;
17.5. nuolat ugdyti talentingus sportininkus, vykdyti jų atranką ir ugdymą;
17.6. skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą asmenis, turinčius specialiųjų poreikių ar fizinę negalią;
18. Baseino uždaviniai:
18.1. teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams;
18.2. vykdyti sportinį vaikų ir jaunimo užimtumą;
18.3. vykdyti kryptingą gabių sportininkų ugdymą ir talentingų sportininkų paiešką;
18.4. rengti didelio sportinio meistriškumo sportininkus.
19. Vykdydamas uždavinius, baseinas atlieka šias funkcijas:
19.1. užtikrina nuoseklų planų įgyvendinimą bei sportininkų rengimo, sportinių rezultatų siekimą, kūno kultūros ir sporto plėtotę mieste, šalyje ir už jos ribų;
19.2. sudaro ir vykdo plaukimo sporto šakos vystymo planą - programą;
19.3. vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
19.4. organizuoja sporto žaidynes, sporto renginius vaikams, jaunimui, suaugusiesiems ir neįgaliesiems, rengia sportininkus miesto ir šalies rinktinėms;
19.5. dalyvauja sporto varžybose ir sporto renginiuose, šventėse;
19.6. vykdo projektinę veiklą;
19.7. vykdo steigėjo nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas;
19.8. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių plaukimo baseinais;
19.9. teikia mokamas paslaugas;
19.10. viešai skelbia informaciją apie Baseino veiklą;
19.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

20. Biudžetinės įstaigos savininkė yra Radviliškio rajono savivaldybė. Įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendina Radviliškio rajono savivaldybės taryba.
21. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
21.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;
21.2. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;
21.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
21.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
21.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
21.6. sprendžia kitus šiuose Nuostatuose, kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus;
21.7. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;
21.8. nustato mokamų paslaugų įkainius.
22. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai turi būti įforminami raštu.

IV. BASEINO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Baseinas, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
23.1. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
23.2. teikti pasiūlymus dėl teikiamų sporto ar papildomų paslaugų kainų, įkainių savininko teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai;
23.3. pagal kompetenciją suteikti sportininkams kvalifikacines kategorijas;
23.4. steigėjo leidimu stoti į ne pelno siekiančių organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
23.5. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
24. Baseinas, vykdydamas Nuostatuose nustatytą veiklą, turi šias pareigas:
24.1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius sporto renginius;
24.2. pasirinkti tinkamas veiklos organizavimo formas ir metodus;
24.3. tvarkyti buhalterinę apskaitą ir rengti statistines ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;
24.4. užtikrinti valstybės ir Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą;
24.5. analizuoti savo veiklą, vertinti pasiektus rezultatus;
24.6. užtikrinti Baseino teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
24.7. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis.
25. Baseinas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.

V. BASEINO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Baseino veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.
27. Baseinui vadovauja direktorius, kuris skiriamas į pareigas konkurso būdu ir atleidžiamas, jo pareigybės aprašymas tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Baseino direktorius:
28.1. vadovauja Baseino metinio veiklos plano, ugdymo planų, programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
28.2. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
28.3. organizuoja, planuoja, kontroliuoja ir atsako už įstaigos veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;
28.4. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
28.5. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rengimą bei pateikimą nustatytu laiku;
28.6. užtikrina racionalų ir efektyvų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
28.7. disponuoja skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, atidaro bankuose atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas;
28.8. tvirtina Baseino struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, priima į darbą, atleidžia, perkelia, nušalina nuo darbo ar laikinai paskiria eiti kitas pareigas įstaigos darbuotojus, rūpinasi jų profesiniu tobulėjimu, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
28.9. skatina darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas teisės aktų nustatyta tvarka;
28.10. sudaro darbuotojams saugias bei sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais;
28.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas sportavimo sąlygas;
28.12. sudaro sutartis Baseino vardu Baseino tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti teisės aktų nustatyta tvarka;
28.13. atstovauja Baseinui valstybės ir kitose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
28.14. teikia valstybės ir savivaldybės institucijoms pagal jų kompetenciją Baseino dokumentaciją, informaciją ir ataskaitas bei užtikrina teikiamos informacijos teisingumą;
28.15. teikia informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas;
28.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
28.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam nustatytas funkcijas.
29. Baseino direktorius atsako už tai, kad Baseine būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už bendruomenės narių informavimą, informacijos apie Baseino veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, už nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Baseino veiklos rezultatus.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

30. Darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
31. Baseino darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Direktorius, administracijos darbuotojai ir treneriai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BASEINO TURTAS, LĖŠOS, JŲ PANAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR BASEINO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

33. Baseinas patikėjimo teise perduotą Radviliškio rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
34. Baseino lėšos:
34.1. valstybės biudžeto lėšos;
34.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;
34.3. pajamos už teikiamas paslaugas;
34.4. fondų, programų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
34.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
35. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Baseinas buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atsiskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
37. Baseino finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
38. Baseino veiklos kontrolę atlieka Radviliškio rajono savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Baseinas turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus. Joje skelbiama informacija visuomenei apie Baseino veiklą.
40. Pranešimus, kuriuos remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, Baseinas skelbia Baseino internetinėje svetainėje. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
41. Baseino nuostatai keičiami ir papildomi Baseino savininko ar Baseino direktoriaus iniciatyva.
42. Baseino nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Radviliškio rajono savivaldybės taryba.
43. Baseinas reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.